KAJIMOTO MOTORCYCLES

陸王 VFD/VFE 1200 & HARLEY-DAVIDSON VL
クラッチの部
 2460-33
 プッシュロッドオイルリテイナー

 V ( 1930 〜 )
 SOLD
 2461-33
 プッシュロッドコルクワッシャー

 V ( 1930 〜 )
 SOLD
 2466-15
 プッシュロッドロックワッシャー
 V ( 1921 〜 )
 
SOLD
 2507-30
 クラッチスプリングスクリュー
 V ( 1930 〜 )



TOP PAGE